Vi på SC Luftfilter AB värnar om våra kunders och partners personliga integritet, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SC Luftfilter AB. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning samt köp som du gör hos oss, genom användning av vår hemsida eller är mottagare för våra informationsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

SC Luftfilter AB (556646-5059), Fordonsgatan 7, 534 50 Vara är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarig på telefon 0512 – 650 700 eller via mail info@scluftfilter.se

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi behandlar endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som har laglig grund. Vi behandlar inte persononuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser såsom förfrågan, beställning samt enligt avtal och lag. Vid fotografering i samband med informationsträffar, möten, mässor och liknande evenemang efterfrågarr vi alltid ert samtycke innan ev. publicering samt lagring av bilder.

Laglig grund

Scandcenter behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi har främst valt att åberopa intresseavvägning gällande behandling av personuppgifter. Om vi skulle
behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt

Vilka rättigheter har du som registrerad

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning när som helst begära att

  • få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • Scandcenter skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  • behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • utöva din rätt till dataportabilitet
  • dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats)
  • invända mot behandlingen av personuppgifterna

Vänligen kontakta i sådant fall oss genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter. Vid begäran av borttagning, ändring och- eller blockering av personuppgifter sker detta skyndsamt och senast inom 3 månader.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten för GDPR (Datainspektionen) så kan du använda följande
kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Revision

Detta dokument kan komma att revideras efter behov.